חוקי הלבנת הון

  בעל/ת עסק יקר/ה,

  ברצוננו להביא לידיעתך, כי בהתאם להוראות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) התשס"א 2001- והנחיות בנק ישראל החלות ומחייבות את חברות כרטיסי אשראי בישראל, אנו נדרשים לבצע ריענון תקופתי בקרב בתי העסק הקשורים עמנו בהסכמי סליקה (הסכם בית עסק) וכן לקבל מסמכים שונים. במידה וטרם בוצע עבורך הריענון, נעדכנך כי בימים הקרובים יתאם עמך נציג מטעמנו מועד לקיום פגישה קצרה במסגרתה תתבקש למסור מסמכים, למלא שאלון הכר את הלקוח וטופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה.

  מהי הלבנת הון?

  הפיקוח על הבנקים, בשיתוף פעולה עם המערכת הבנקאית הגביר את פיקוחו בהתאם לחוק איסור הלבנת הון שחוקק ב-2001. המבוא לחוק מדבר על "הכרה נאותה של הלקוח, איתו מנהל התאגיד הבנקאי עסקים ובכלל זה הבנת עסקיו המנוהלים עם התאגיד הבנקאי או באמצעותו". בשל התגברות אירועי הטרור בעולם, ובפרט בעקבות אירועי ה-11 לספטמבר 2001 בארה"ב, עלה על סדר היום הציבורי נושא המלחמה במימון טרור וקשירתו לנושא איסור הלבנת הון.

  ..." לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג ענינים ופעולות ברכוש שיפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי - (1) לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מאת התאגיד הבנקאי;..."

  כפועל יוצא של הצו מחויבת קבוצת ישראכרט לקבל ממקבלי השירות - לעניין זה ,בתי העסק החתומים על הסדר הצטרפות עם קבוצת ישראכרט והמקבלים שירותים דרכה , בין היתר:

  • חובות זיהוי - העתק תעודת זהות , או במקרה של תאגיד תעודת התאגדות.

  • דיווח - לקבל מבית העסק הצהרה על נהנה ובמקרה של תאגיד גם הצהרה על בעלי שליטה.

  • רישום ושמירה - לקבל מבית העסק פרוטוקול זכויות חתימה חתום ע"י עו"ד.

  • זיהוי - לזהות את בית העסק ואת מורשה החתימה פנים מול פנים.

  הנחיות למילוי טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה

  בטופס זה עליך להצהיר האם אתה פועל במס’ בית העסק עבור עצמך או עבור אחר ("נהנה") ולחתום בתחתית הטופס:

  • אם אין נהנים בעלי בית עסק, סמן V במשבצת הראשונה בסעיף א’ של הטופס.

  • אם יש נהנים זולת בעלי בית העסק סמן V במשבצת האחרונה בסעיף א' - "הנהנים בפעולה/בחשבון הם" ומלא בטבלה את פרטי הנהנים בסעיף א’ של הטופס.

  • אם בית העסק פועל בעבור אחר ("נהנה"): סמן V במשבצת המתאימה בסעיף א' ומלא בטבלה את פרטי הנהנים בסעיף א’ של הטופס.

  במידה והנך תאגיד :

  בנוסף לסעיף א’ - יש למלא בסעיף ב’ פרטים בדבר זהות בעלי השליטה בתאגיד באופן הבא:

  • אם אין בעלי שליטה בתאגיד, סמן V במשבצת הראשונה בסעיף ב'.

  • אם יש בעלי שליטה בתאגיד, סמן V במשבצת השנייה בסעיף ב' - "בעלי השליטה בתאגיד הם" ומלא בטבלה את פרטיהם המלאים בסעיף ב' של הטופס.

  • עליך לחתום בתחתית הטופס בצירוף חותמת חברה.

  * התייחסות ל”חשבון” בטופס זה, משמעה: כל פעילות המתבצעת במסגרת מס’ בית העסק שהוקצה לך על ידנו.

  להדפסת הטופס לחץ כאן