מדיניות הפרטיות באינטרנט


  ישראכרט בע"מ ("ישראכרט") מכירה ומכבדת את החשיבות שבהגנה על פרטיות המשתמשים באתר הפתוח של ישראכרט בו הינך גולש ("האתר") ומבקשת להציג במסגרת מסמך זה את מדיניות הפרטיות שלה למול המשתמשים באתר. האמור במדיניות זו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד
  לתשומת לבך:

  • אם הנך לקוח (מי שהונפק לו כרטיס על ידי ישראכרט או גורם אחר בקבוצת ישראכרט או שהינו מורשה בכרטיס אשראי מטעם תאגיד), מדינית הגנת פרטיות זו הינה בנוסף לאמור בהסכם כרטיס החיוב.
  • אם הנך בית עסק (מי שהתקשר עם ישראכרט או גורם אחר בקבוצת ישראכרט בהסכם בית עסק, הסכם לסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב), מדינית פרטיות זו הינה בנוסף לאמור בהסכם בית העסק.
  • לצורך האמור במסמך זה - "חברת כרטיסי האשראי" - ישראכרט בע"מ, ישראכרט מימון בע"מ, יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ ופרימיום אקספרס בע"מ.

  איסוף המידע ומאגרי המידע
  במסגרת גלישתך באתר, ישראכרט אוספת ומאחסנת מידע אודותיך ("המידע") כמשתמש באתר (כמפורט להלן). המידע אודותיך נאסף ממקורות כגון: מידע הנמסר במסגרת בקשת ההצטרפות להסכם כרטיס חיוב  או להסכם בית עסק ו/או במסגרת בקשת הצטרפות לשירות כלשהו ו/או שיימסר במסגרת פניות לחברת כרטיסי האשראי (לרבות בשיחות טלפון); מידע שיימסר ו/או ינבע מפעילותך באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודותיך במהלך השימוש באתר; מידע שנאסף במהלך השימוש בכרטיס האשראי או בשירות הסליקה ושירותים הנלווים לשירות זה, לרבות בקשר לאשראי שהועמד לך; מידע שמתקבל מצדדים שלישיים, כגון מבעלי רישיונות של נותני אשראי; מרשויות, מחברות אחרות בקבוצת ישראכרט, וכן מידע שעשוי לסייע לחברת כרטיסי האשראי ממקורות כגון מאגרי מידע אחרים, מידע המפורסם ברשת האינטרנט וכד', הכל בהתאם להוראות כל דין.
  המידע שנאסף יישמר במאגר המידע של ישראכרט ו/או חברת כרטיסי האשראי ובאחריותן.


  מידע אישי
  לא חלה עליך חובה מכוח חוק למסור את המידע האישי שהתבקש ממך. מסירת יתר הפרטים תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זה, בלא קבלת הפרטים המלאים שיתבקשו, חברת כרטיסי האשראי תהא רשאית שלא לספק את מלוא השירותים או חלק מהם. מסירת הפרטים הבאים היא חובה על-פי דין: שם מלא, מספר זהות, תאריך לידה/תאריך התאגדות, מין, מען, פרטים שונים אודות נהנה, מספר מלא של חשבון הבנק ושם בעלי חשבון הבנק.


  מידע מצווים שיפוטיים
  חברת כרטיסי האשראי עשויה לקבל צווים שיפוטיים המתייחסים אליך מכוח הוראות חקיקה הנוגעת להוצאה לפועל, לפקודת המסים (גביה) ותקנות סדר הדין האזרחי, ולעשות בהם שימוש לצורך ניהול סיכונים, לרבות להחליט על ביטול הסכם זה והסכמים אחרים עימך, או צמצום מסגרת האשראי.


  מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש - שירותים מסוימים הניתנים באתר או באמצעותו טעונים הרשמה מוקדמת ו/או הזנתם, בין השאר, של פרטים מזהים שונים, כדוגמת שם, כתובת, פרטי כרטיס אשראי, העדפות צריכה, דרכי תקשורת, לרבות מספרי טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. חלק מהמידע אשר נמסר על ידך במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך הוא תנאי לקבלת השירותים הרלוונטיים. למען הסר ספק לא חלה עליך כל חובה למסור את המידע האישי האמור, אך אי מסירתו תביא לכך שלא תוכל לקבל את כל ו/או חלק מהשירותים.


  מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר - כאשר נעשה שימוש באתר ו/או בשירותים המצויים באתר, אזי ישראכרט מקבלת ומתעדת באופן אוטומטי וסטטיסטי מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, השירותים וההצעות שעניינו אותך, פרסומות אותן קראת וכו') וכן מידע אודות המחשב שלך, נתונים מהדפדפן של המשתמש, כולל כתובת ה-IP של המשתמש ומאפייני תוכנה וחומרה, בין השאר, על-ידי יישומים הצוברים מידע  על המשתמש.
  באמצעות היישומים הצוברים מידע (עוגיות - cookies), יכולה ישראכרט, בין היתר, לאסוף נתונים אודות השימוש אותו אתה מבצע בין השאר כדי להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות.
  רוב הדפדפנים מוגדרים מלכתחילה כך שיקבלו יישומים הצוברים מידע, אולם באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיסרב לכל היישומים או יציין מתי נשלח יישום כזה. יחד עם זאת, חלק מהשירותים עלולים שלא לתפקד כראוי במצב של נטרול היישומים.
  באתר מופעלים יישומים הצוברים מידע של צדדים שלישיים, "גוגל אנליטיקס" האוספת מידע סטטיסטי בלבד. באפשרותך ללמוד ולקבל פרטים נוספים בקשר למדיניות הפרטיות של גוגל.


  השימוש במידע
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מסכים כי חברת כרטיסי האשראי תהא רשאית לאסוף, לעבד ולעשות שימוש במידע גם לצורך: (א) ביצוע הסכם כרטיס חיוב או הסכם בית העסק, לרבות תפעול כרטיס האשראי וניהול הסדר הסליקה, ביטולם, בירור וטיפול בפניות בית העסק ומחזיקי כרטיס וגביית חובות, בחינת שינוי מועדי חיוב/זיכוי, קבלת הלוואות, הנפקת כרטיס חיוב, קבלת אשראי, ניהול סיכונים (ובכלל זה איתור ומניעת הונאות או שימוש לרעה בכרטיסי חיוב), שיפור השירות ללקוחות, פיתוח מוצרים ושירותים חדשים, פעולות ניהול ובקרה למערכות ולשירותי הסליקה, שליחת הודעות ומידע ללקוחות, ניהול הליכים משפטיים וכן כל הליך אחר בפני רשות מוסמכת; (ב) לצרכי עמידה בדרישות החוק - שימוש כדי למלא הוראות דין אחרות, ובכלל זה הוראות בנק ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון; (ג) צרכים שיווקיים - שיגור מידע שיווקי ופרסומים ללקוחות באמצעים שונים (דואר, דואר אלקטרוני, מוקד טלפוני, חיוג אוטומטי, פקסימיליה, מסרונים וכו'), ובלבד שככל שיש צורך בהסכמה בכתב ובמפורש על-פי דין, תינתן הסכמה כזו והלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת; ו-(ד) שימושים באתר - השימוש במידע ייעשה על מנת לאפשר את השימוש בשירותים השונים באתר, לשיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים וכן לצורך התפעול השוטף וניהול האתר ובכלל זה: לצורך משלוח התראות, הצעת מבצעים, הטבות והצעות שונות מטעם חברת כרטיסי האשראי ו/או ישראכרט ו/או מטעם בתי עסק שונים (צדדים שלישיים).


  מסירת מידע לצדדים שלישיים
  לגבי לקוח:
  בכפוף לכל דין ולמדיניות פרטיות זו, ישראכרט לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם נתת את הסכמתך לכך (לרבות במסגרת הצטרפותך כלקוח של ישראכרט או להסדר בתי העסק וכדומה); (ב) אם תרכוש / תבקש לממש הטבה / להשתתף בפעילות וכד' של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים, יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה / מימוש ההטבה / השתתפות בפעילות; (ג) במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין ישראכרט ו/או בינך לבין בתי העסק ו/או הצדדים השלישיים המעניקים הטבות; (ד) אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; (ה) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; (ו) במקרה שתתמזג ישראכרט עם גוף אחר או תמזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;


  לגבי בית עסק:
  חברת כרטיסי האשראי תעביר מידע רלוונטי אודות בית העסק לגופים המפורטים להלן, ככל שרלוונטי באופן שוטף, וכדי לממש את מטרות השימוש במידע כמפורט במדיניות זו: לבנקים (במקרים של המחאת זכות), למועדון (מידע שרלוונטי לקבלת שירותים מהמועדון, ככל שבית העסק בוחר להתקשר עם מועדון); לחברות בקבוצת ישראכרט לשם תפעול הסדר הסליקה, קביעת מסגרות אשראי וניהול סיכונים אצלה ואצלן; לארגונים הבינלאומיים; לחברות כרטיסי אשראי אחרות כמנפיקות (לצורך ביצוע עסקאות ואימות פרטים ואישור עסקאות); לחברות ניכיון שוברי אשראי שבית העסק התקשר עימן; לצדדים שלישיים המתפעלים שירותים הקשורים עם הסדר הסליקה לצורך תפעול אותם שירותים; לכל גוף מוסמך על-פי דין; לתאגיד חדש או אחר, אם חברת כרטיסי האשראי או כל חברה אחרת מקבוצת ישראכרט יארגנו את פעילותם במסגרת תאגידית אחרת, לרבות במקרה של מיזוג עם גוף אחר או עם פעילותו של צד שלישי; לגופים אחרים ששולטים ב- / שנשלטים על ידי מי מהחברות הנמנות על קבוצת ישראכרט בכל מקרה שהדבר נדרש בקשר עם הוראת כל דין.


  אבטחת מידע
  ישראכרט מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית או לזליגת מידע, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לחצו כאן לפרטים נוספים בקשר לאבטחת מידע.
  כמו כן, על מנת לשמור על סודיות המידע הפרטי והבנקאי הנמסר במהלך שיחות הטלפון עם חברתנו, אנו ממליצים שלא לעשות שימוש בשירותים מסוגים שונים המוצעים באתרי אינטרנט, כגון "יצירת קשר" או הקלטת שיחות, וזאת לאור העובדה שהמידע הנ"ל נשמר אצל מציע השירות (צד שלישי) מבלי שלישראכרט יש אפשרות לאבטח את המידע הנמסר.


  שינויים במדיניות הפרטיות
  ישראכרט רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.


  קישוריות לצדדים שלישיים
  מובהר כי מדיניות הגנת פרטיות זו אינה חלה על אתרים של צדדים שלישיים ו/או בתי עסק, לגביהם חלה מדיניות הגנת פרטיות נפרדת כפי נקבעת על ידם.